ALGEMENE OFFERTE, VERHUUR- EN VERKOOPSVOORWAARDEN*

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen, bestelbonnen, offertes en overeenkomsten aangegaan door H.S.T. BVBA, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo (België), Industrieweg (H) 43, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.981.531 (RPR Hasselt), hierna “HST new” genoemd;

1.2. Bij ondertekening door de koper, huurder of opdrachtgever (hierna “Klant” genoemd) van een bestelbon of offerte wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, daarenboven geldt de ondertekening als aanvaarding door de Klant van deze algemene verkoopvoorwaarden; bijzondere, van deze algemene voorwaarden, afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen; HST new aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractanten en/of derden als zulks schriftelijk en nadrukkelijk is overeengekomen;

1.3. Eventuele toepasselijkheid van de onder 1.2. in fine bedoelde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden onverlet voor zover deze niet strijdig zijn met de eerstgenoemde voorwaarden;

1.4. Andere dan deze algemene voorwaarden worden slechts door HST new aanvaard onder de in art. 1.2 en 1.3. genoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst, waarbij de automatische toepasselijkheid op toekomstige transacties steeds uitgesloten blijft;

Artikel 2. Offertes

2.1. Alle offertes, prijzen en/of aanbiedingen, ook vermeld in catalogi, op de webshop van HST new of op www.hst.be, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;

2.2. Mondelinge gecommuniceerde offertes, prijzen en/of aanbiedingen gedaan door HST new of haar aangestelden en/of vertegenwoordigers zijn niet bindend, tenzij deze door HST uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd;

2.3. De medewerkers van HST new, ongeacht of zij agenten of vertegenwoordigers zijn, hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid, en kunnen HST new aldus niet in rechte verbinden, noch voorschotten ontvangen, voor zover er geen uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke bevestiging is van HST new ;

2.4. Behoudens andersluidend beding zijn de offertes geldig gedurende één maand vanaf de datum dewelke op de offerte is vermeld; Na deze periode kan de Klant geen aanspraak meer maken op de vermeldingen van eender welke aard dan ook, dewelke in de offerte vermeld werden;

2.5. Het voorwerp van de offerte is beperkt tot hetgeen schriftelijk werd bepaald; meerwerk en/of wijzigingen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst mondeling of schriftelijk opgedragen, wordt bijkomend gefactureerd; Worden de wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging en de bijkomende kostprijs van deze wijzigingen voor rekening van de Klant;

Artikel 3. Prijzen

3.1. Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de alsdan geldende prijzen; indien na het afsluiten van de overeenkomst, de prijzen van lonen, sociale lasten, vennootschapsbelasting, importtarieven e.d.m. verhogingen ondergaan, of er zich koersfluctuaties voordoen, zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorgerekend;

3.2. Behoudens andersluidend beding, zijn de prijzen gebaseerd op een levering ‘ex works’ (conform Incoterms 2000) en exclusief BTW. ‘Ex works’ houdt in dat HST new af magazijn levert; dat betekent dat zij de zaken alleen maar ter beschikking van de Klant zal stellen en ze niet op een voertuig behoeft te laden; Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de facturatie zal ten laste van de Klant vallen;

Artikel 4. Annuleren

4.1. Indien de Klant de overeenkomst annuleert, om welke reden dan ook of wanneer HST new de overeenkomst annuleert omwille van een (contractuele) wanprestatie van de Klant dan is de Klant in beide gevallen een vergoeding verschuldigd gelijk aan de reeds geleverde prestaties plus een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van HST om de werkelijk geleden schade te bewijzen en vergoed te zien;

4.2. Indien de levering aan de overeengekomen termijn en voorwaarden onmogelijk blijkt, behoudt HST new zich het recht voor de overeenkomst te annuleren, zonder dat de Klant een aanspraak kan maken op een vergoeding van welke aard dan ook;

Artikel 5. Facturatie en betaling

5.1. HST new behoudt zich het recht voor om bij het ondertekenen van een overeenkomst een voorschotfactuur op te maken van minimaal 30%;

5.2. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum of contant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen; indien de factuur op vervaldag onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest eisbaar, berekend aan 8% op jaarbasis;

5.3. Indien de factuur op vervaldag onbetaald blijft, wordt het saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10 %, met een minimum van 125,00 €, zulks onverminderd de intresten zoals vermeld in art. 5.2;

5.4. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde Klant, daarenboven heeft HST new het recht om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten voor die Klant op te schorten zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is;

5.5. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van art. 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van art. 1226 Burgerlijke Wetboek;

5.6. Alle klachten in verband met de inhoud van de facturen moeten door de Klant aangetekend en nauwkeurig omschreven gemeld worden uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum;

Artikel 6. Leveringstermijnen en levering

6.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, worden de leveringstermijnen slechts ter indicatie gegeven en zijn zij geenszins bindend, noch kan de overschrijding ervan aanleiding geven tot een schadevergoeding; Geenszins kan HST new gehouden zijn tot enige laattijdigheidsvergoeding wanneer deze niet vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen;

Artikel 7. Koop-verkoop

7.1. In geval van een koopovereenkomst blijven de geleverde goederen eigendom van HST new tot de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, inclusief eventuele schadebedingen en interesten, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd; de Klant blijft overigens verantwoordelijk voor deze goederen en blijft aansprakelijk voor hun eventueel beschadiging of verlies;

7.2. De Klant zal de goederen afhalen ten laatste 7 dagen na de kennisgeving dat deze goederen te zijner beschikking staan; Wanneer de goederen, na het verstrijken van de voormelde termijn, niet zijn afgehaald, staan deze voor zijn rekening (kostprijs minstens 75,00 EURO, exclusief B.T.W. per dag) en op zijn risico opgeslagen;

7.3. Voor zover dit artikel nadrukkelijk van toepassing wordt verklaard en gedurende een nader gespecifieerde termijn, met een maximum van 6 maanden na levering, verleent HST new aan de Klant garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan; De garantie beperkt zich tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle bijkomende kosten door de Klant moeten worden gedragen;

7.4. De garantie onder art. 7.4. geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van alle andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien HST new op instructie van de Klant gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert; Voor alle goederen en materialen, verleent HST new nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven;

Artikel 8. Huur-verhuur

8.1. Een huurovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur (met mogelijkheid tot een voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen verlenging) en loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de berekening van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werktijd van 8u per dag; 40u per week en 160u per 4 weken;

8.2. De Klant is bij het afsluiten van de huurovereenkomst gehouden tot het betalen van een waarborg zoals vastgesteld door HST new ;

8.3. Vanaf de levering draagt de Klant alle risico’s met betrekking tot de gehuurde goederen; De Klant is verplicht om de gehuurde goederen volgens de bedienings- en andere voorschriften te gebruiken en aan te wenden zoals een goede huisvader volgens de regels van de kunst; De Klant is ertoe gehouden de gehuurde goederen aan HST new onmiddellijk na de verhuurtermijn terug te bezorgen in dezelfde staat zoals deze geleverd werd (behoudens normale slijtage); Wanneer de goederen niet in dezelfde staat en/of laattijdig worden terugbezorgd, is HST new bij wijze van forfaitaire schadevergoeding gerechtigd tot het inhouden van de waarborg; Vervallen huurtermijnen, schade en/of kosten van reparatie/reiniging kunnen worden verrekend met de waarborg; Het aldus ingehouden deel van de waarborg wordt eenzijdig bepaald door de verantwoordelijke van HST new , dit onverminderd het recht van HST new om de werkelijk geleden schade te bewijzen en vergoed te zien;

8.4. De Klant verbindt er zich toe HST new onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24u na een schadegeval in kennis te stellen van om het even welke beschadiging, diefstal, beslag en/of verlies van de gehuurde goederen;

8.5. De huurovereenkomst neemt van rechtswege een einde indien de Klant zich in een procedure continuïteit ondernemingen (WCO) dan wel in staat van faillissement bevindt;

8.6. Het is de Klant verboden, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de HST new, het gehuurde goed onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen;

Artikel 9. Herstellingen

9.1 HST new kan een retentierecht uitoefenen op het te herstellen goed, indien en voor zolang als: (i) de Klant de prijs van de factuur (eventueel verhoogd met interesten en schadebeding) voor de herstelwerkzaamheden niet of niet in zijn geheel voldoet; (ii) de Klant de kosten van eerdere door HST new verrichte herstelling niet of niet in zijn geheel voldoet;(iii) de Klant andere vorderingen – van welke aard ook – die voortvloeien uit de contractuele relatie met HST new niet of niet geheel voldoet.

9.2 Voor zover dit artikel nadrukkelijk van toepassing wordt verklaard en gedurende een nader gespecifieerde termijn, met een maximum van 6 maanden na de herstelling, verleent HST new aan de Klant garantie voor materiaal- en fabricagefouten op de herstelling, welke bij normaal gebruik ontstaan; De garantie beperkt zich tot de aangerekende kost van de herstelling, waarbij alle bijkomende kosten door de koper/opdrachtgever moeten worden gedragen.

9.3. De garantie onder art. 9.2. geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van alle andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten; Garantie wordt slechts verstrekt op de herstelde goederen en materialen, nooit op uren of verplaatsingen;

9.4HST new aanvaart geen enkele vorm van betwisting omtrent de omvang van de herstelkost, met uitzondering tenzij voorafgaand en uitdrukkelijk schriftelijk door de klant werd verzocht om een voorafgaande herstelofferte met betrekking tot de te voorziene herstelkost. Alleszins zal door de klant nooit enige betwisting kunnen en mogen worden gevoerd, afgezien van het voorgaande, voor zover de herstelkost niet meer bedraagt dan 50% van de nieuwwaarde van het herstelde goed. HST new behoudt zich, in zodanig geval, het recht voor om (na betwisting) de herstelkosten te crediteren, waarbij HST new op dat ogenblik automatisch en van rechtswege eigenaar wordt van het herstelde goed en waarbij de creditering van de herstelkost dan geldt als de betaling van de koopprijs als definitieve en finale overdracht van de eigendom van het herstelde goed van de klant aan HSTnew .

Artikel 10. Risico – Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering ‘ex works’; De Klant is dus verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het verpakken, laden, vervoeren vanaf het bedrijfspand van HST new tot de gewenste bestemming, zelfs al zou dit gebeuren door HST new ;

10.2. HST new aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of gevolgschade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van verkochte en/of verhuurde goederen en/of materialen;

10.3. Er wordt geen aansprakelijkheid en/of gehoudenheid aanvaard voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Klant en zijn juridische dan wel feitelijke aangestelden, gebreken in het door de Klant ter beschikking gestelde materiaal, of enige andere externe oorzaak, hieronder begrepen atmosferische, chemische, electrische en mechanische invloeden;

10.4. Iedere aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van HST new is steeds beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur, exclusief B.T.W., zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade;

10.5. Zodra bepaalde materialen, onderdelen en/of goederen, die voor de uitvoering van de opdracht, ter beschikking gesteld worden door de Klant, draagt deze het risico voor alle risico’s en schades, van welke aard ook, die aan deze materialen zouden kunnen ontstaan;

Artikel 11. Toepasselijk recht – Bevoegdheid

11.1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht;

11.2. Voor alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt, bevoegd en zulks onverminderd het recht van HST new om de Klant te dagvaarden voor de rechtbanken van diens woonplaats en/of maatschappelijke zetel.

* Deze voorwaarden mogen niet gekopieëerd worden zonder schriftelijke toestemming van HST new .